VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to medzi predávajúcim, ktorým je Liubov Mordovina - Smartlika, so sídlom Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50234471, DIČ: 1121441750, IČ DPH: SK??????????, zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej Republiky vedenom na Obvodnom úrade Bratislava, s číslom živnostenského registra: 110-246619, (ďalej len "Predávajúci") a kupujúcim na druhej strane (ďalej len „Kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode obliecky.smartlika.sk.

1.2. Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzavretím zmluvy a Reklamačný poriadok a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamžiku odoslania objednávky.

1.3. Odkaz na VOP vrátane Reklamačného poriadku obdrží Kupujúci v prílohe potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu, pričom daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy obdrží Kupujúci pri odoslaní tovaru Predávajúcim (elektronický daňový doklad), alebo pri prevzatí tovaru (tlačený papierový doklad).

2. OZNÁMENIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

2.1. Predávajúci oznamuje, že:
a) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Predávajúceho;
b) neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie;
c) ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom Predávajúcim uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom; náklady na spracovanieobjednavky a dodanie tovaru alebo služby sa však líšia podľa zvolenej metódy, poskytovateľa dopravy a spôsobu platby;
d) kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch a spôsobom uvedeným v týchto VOP;
e) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru; ak však ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (napríklad pomocou internetu) a ak v týchto VOP nie je uvedené inak, znáša Kupujúci náklady za vrátenie tovaru len ak tento tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný; Kupujúci je povinný vrátiť tovar obvyklou poštovou cestou;
f) zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložená po dobu piatich rokov v elektronickom archíve Predávajúceho, registrovaní užívatelia Predávajúceho majú vo svojom profile náhľad do svojich objednávok
g) Kupujúci môže uplatniť svoje sťažnosti u Predávajúceho na uvedených
kontaktoch, prípadne sa Kupujúci môže so sťažnosťou obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

3. REGISTRACIA ZÁKAZNÍKA

3.1. Neregistrovaní užívatelia vždy môžu pozrieť na všetky tovary a ceny v eshope, ale, aby niečo kupiť on-line, potrebujú registraciu.

3.2. Na registráciu je potrebné zadať všetky povinné kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa ^2, kontaktný e-mail ^1 a telefónne číslo ^1) a ďalej heslo, ktoré slúži na opätovné prihlásenie k účtu. Všetky uložené údaje v profile je možné kedykoľvek upraviť.

^1) Ak zadáte nesprávne e-mail alebo telefónne číslo, Vaša objednavka nebude overená a spracovávaná.

^2) Ak chcete získať tovar osobnym odberom, môžete napísať len svoje mesto ako adresu, ale ak potom zmenite spôsob dopravy a objednavka nebude máť plnú skutočnú adresu, bude ona automaticky zničená.

3.3. Registraciou dávate súhlas so spracovaním vašich kontaktných údajov predavajucím. Zaručujeme, že žiadna tretia strana nebude mať prístup ku vašim kontaktnym údajom a vašej objednavke.

Ak požiadate uživanie doručovaciej služby, dávate súhlas s prevodom jej vašich kontaktných údajov v rozsahu, v akom je potrebné, aby tovar bol dodaný kupujúcemu.

3.4. Zaručujeme, že bez vášho explicitného súhlasu nebudeme používať vaše kontaktné údaje na iné účely než spracovanie objednavky a marketingové výskumy. Ak chcete dostávať informácie o zľavách a akciách, mali by ste dať explicitný súhlas (označte políčko pri registrácii).

4. ZMLUVA

4.1. Ak vypolnite objednavky a kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať tovar“, týmto okamžikom je medzi Kupujúcim a Predávajúcim navrhnete kúpnu zmluvu.

4.2. Uzatvorenie zmluvy Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu prostredníctvom informatívneho e-mailu na e-mailovú adresu, zadanú Kupujúcim. Prílohou tohto potvrdenia je odkaz na aktuálne znenie VOP, vrátane Reklamačného poriadku Predávajúceho. Zmluvu, uzatvorenú hore uvedeným spôsobom (vrátane dohodnutej ceny), možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán, na základe uvedených tu alebo inych zákonných dôvodov.

4.3. Vzťahy medzi stranami zmluvy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku. Uzatvorená zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, v ktorých je tento proces zrozumiteľne popísaný.

4.4. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu. Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať vec na miesto určené Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní. Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho vlastníctvo k tovaru. Pri zásielkovom predaji prechádza na Kupujúceho vlastníctvo prevzatím tovaru Kupujúcim na mieste ním určenom. Prevzatiu tovaru Kupujúcim predchádza zaplatenie kúpnej ceny.

4.5. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti, miere alebo hmotnosti a bez vád. Tovar bude pri odovzdaní zabalený.

5. CENY

5.1. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope Predávajúceho sú aktuálne a platné ceny. Ceny sú vratane DPH.

5.2. Celková cena objednávky je súčtom hodnoty tovaru, manipulačného poplatka a nákladov na dopravu.

5.3. Vďaka zľavam, ktore máju členovia klubu Smartlika a tí, ktorí majú zlatú zľavovú kartu, cena tovara pre rôzne skupiny spotrebiteľov (neregistrované užívatelia/registrované zákazníci, členovia klubu aj tí, ktorí majú zlatú zľavovú kartu) sa liši. Hodnota manipulačného poplatka a nákladov na dopravu pre nich tiež môže byť rôzna. Ak chcete vedieť presnú celkovú cenu, mali by ste sa prihlasiť do systemu, aby ziskať všetky vaši zľavy aj zľavy skupiny.

5.4. Kupujúci dostane plnenie za cenu, platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

5.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny výšky zľavy v prípade chybnej kalkulácie zľavy v objednávkovom systéme. Prípadnú zmenu výšky zľavy musí Predávajúci oznámiť Kupujúcemu ešte pred vybavením objednávky Kupujúceho.

6. Dodacie lehoty

6.1. Termín dodania tovaru závisí od druhu objednaného tovaru. Vo všeobecnosti je však termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 5 pracovných dní, najneskôr do 14 dní odo dňa jeho záväzného objednania. Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

6.2. V prípade ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby) má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa bodu 6.2 a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

6.4 Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

6.5 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 6.3 alebo bodu 6.4, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

6.6 Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Vás ako kupujúceho vo chvíli, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba výnimkou prepravcu prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté Vaše práva voči prepravcovi, však riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Vás odovzdaním tovaru prepravcovi, ak prepravcu poveríte prepravou Vy osobne v prípade ak Vám možnosť prepravy neponúkol predávajúci.

7. ODSTÚPENIEODZMLUVY

7.1. Kupujúci môže odstúpiť odzmluvy:

7.1.1. v prípade, že Vám vznikne nárok na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s vadným plnením (pre podrobnosti viď Reklamačný poriadok).

7.1.2. bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru v prípade zásielkového predaja. V tomto pripade môžete tovar vratiť alebo vymeniť, ale môžete tak urobiť iba pre tovar bez poškodenia (v neprítomnosti dôvodov pre sťažnosti), úplne kompletný (spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.) a bez známok používania.

7.1.2.1. Ustanovujú sa povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy, najmä jeho povinnosť vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy predávajúcemu a zodpovednosť za nadmerné opotrebenie tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním. Spotrebiteľ musí mať možnosť po doručení tovaru odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať. V prípade ak hodlá od zmluvy odstúpiť alebo ak hodlá tovar vymeniť za inú veľkosť. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od spotrebiteľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, napríklad zakúpené oblečenie by mal spotrebiteľ len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, čo prezumuje povinnosť vrátiť tento tovar s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je obvyklé s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

7.1.2.2. Ak ste obdržali zásielku a zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali je malý, veľký alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, máte možnosť ho vymeniť.

7.1.2.3. pre vrátenie tovaru a peňazí: Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. Neposielajte tovar na dobierku, doporučujeme Vám tovar poistiť. Pri vrátení tovaru Vám bude vrátená cena zakúpeného tovaru s výnimkou prepravných nákladov najneskor 15 dní po doručeniu tovaru na našu adresu.

7.1.2.4. pre výmenu tovaru: V tomto pripade odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a presnu informaciu o tovare, krorý chcete ziskať. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. Neposielajte tovar na dobierku (!), doporučujeme Vám tovar poistiť. Odporúčame vám v deň odoslania tovaru urobiť novú objednávku , aby rezervovať potrebný tovar, v poznámkach nutne označte "výmena, čislo predchádzajúcej objednavky a názov tovara". Ak bude cena vybraného tovaru vyššia, zostávajúcu časť doplatíte pri prevzatí zásielky. Ak bude cena nižšia ako produkt, ktorý posielate na výmenu, rozdiel v peniazoch Vám vrátime. Pre prvú výmenu zaplatíte 50% poštovné k Vám, ak budu daľšie výmeny, platite už 100% poštovné. Ak môžete prísť výmeniť tovar osobne, za jeden deň pred tym urobte novú objednávku s osobnym otberom, aby rezervovať potrebný tovar, v poznámkach nutne označte "výmena, čislo

7.1.2.5.Poštová adresa pre zaslanie balíku:

Liubov Mordovina - Smartlika
…….84102, Bratislava, Slovensko

7.1.2.6.Orgánom dohľadu nad poskytovaním predajom tovaru/ poskytovaním služieb predávajúcim a ochranou spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

 

7.2.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak:

7.2.1. vystavená cena tovara bola chybná.

7.2.2. tovar nebol skladom;

7.2.3. Kupujúci nezaplatil za tovar po 24/48 hodin po potvrdení objednávky pri platbe vopred alebo pri osobnem odbere.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

8.1. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený, je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody. Za vady, vzniknuté prepravcom, neručíme.

8.2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru a vzťahuje sa len na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené :
- bežným používaním (opotrebením výrobku)
- mechanickým poškodením
- nesprávnym (neodborným) použitím
- nesprávnym ošetrovaním výrobku
- nesprávnym skladovaním
- závady spôsobené živelnou pohromou

8.3. Pri reklamácii Vám odporúčame dodržať nasledovný postup. Ako prvé si prosím stiahnite reklamačný formulár, ktorý je potrebný pre reklamovanie tovaru. Reklamácie sa riešia písomnou formou. Tovar zašlite doporučene ako balík (dobierka nebude prevzatá) s popisom vady na reklamačnom formulári, vrátane dokladov o kúpe, na našu adresu (uvedená v kontakte). Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru na našej adrese. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady. Predávajúci môže namiesto záručnej opravy tovar vymeniť, poskytnúť kupujúcemu zľavu, prípadne vrátiť kupujúcemu kúpnu čiastku za tovar. Náklady spojené so zaslaním tovaru späť hradí  kupujúci, v prípade uznanej reklamácie bude kupujúcemu kompenzované poštovné v plnej výške.

V pripade, že reklamácia bude odmietnutá, pretože škoda nie je výrobné vady, musi kupujúci uhradiť predavajúcemu všetky náklady, spojené so spracovaním sťažnosti, a zobrať tovar od predavajúceho na svoje naklady.

8.4. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho v súlade s Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

9. Ochrana súkromia

9.1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingové akcie Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby Kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života Kupujúceho. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií Predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č 122/2013 Z.z, o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie na marketingové účely Predávajúceho (hlavne na zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kliknutia na odkaz pre automatické odhlásenie, ktorý je súčasťou každej marketingovej informačnej správy od Predávajúceho. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.1. Kupujúci súhlasí s tým, že Predávajúci bude spracovávať tzv. "cookies" tak , aby uľahčil poskytovanie služieb v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES. Kupujúci má možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 4. 3. 2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkach Predávajúceho alebo elektronicky na smartlika.sk.

Liubov Mordovina - SMARTLIKA si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Právna vymožiteľnosť zliav je vylúčená.